REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIWI-URMET SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.miwiurmet.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Właścicielem Sklepu jest: Miwi-Urmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000131666, o kapitale zakładowym 6 650 000,00 zł, NIP 7260000288, Regon 470561160.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 5. Regulamin określa, m.in.:

 1. dostęp do Konta Klienta (wymagania w zakresie rejestracji i logowania) oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;

 2. warunki składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie Internetowym www.miwiurmet.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich Towarów,

 3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy,

 4. kwestie dotyczące gwarancji,

 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na Towary, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.


§ 2
Definicje.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym w szczególności dokonująca zakupów. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenie Konta Klienta.

Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Sklepie Internetowym samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.


Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.


Regulamin - niniejszy Regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.


Sklep Internetowy – strona internetowa w domenie www.miwiurmet.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje Towary.

Sprzedawca – MIWI-URMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000131666).

Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.


Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

 

§3.

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Przeglądanie Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna również do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W konsekwencji składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym możliwe jest:

 1. po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu albo

 2. po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych, które umożliwiają realizację zamówienia bez dokonywania Rejestracji.

 1. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) Klient musi wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, login, adres e-mail oraz hasło. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie Klienta odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa a także z ważnych powodów, którymi są:

  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd,

  2. naruszenie przez Klienta obowiązujących przepisów prawa, praw i dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;

  3. zamówienia przez Klienta Towarów płatnych podczas odbioru, przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;

  4. składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień przynajmniej dwa razy, w przypadku gdy rezygnacja nie wynika z działalności Sprzedawcy;

  5. naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

 5. W przypadku zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta, Klient zostaje o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W takim przypadku niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane. Jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z § 8 ust 8 i 10 niniejszego Regulaminu.

 

§4.
Zamówienia.

 1. Sprzedawca oferuje Towary do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy Towaru oraz ich cenę w złotych polskich w wysokości brutto.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: miwi@miwiurmet.pl lub telefonicznie pod numerem: 42 616 10 95. W zamówieniu składanym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient zobowiązany jest podać specyfikację zamawianego towaru oraz jego ilość. W odpowiedzi Sprzedawca potwierdzi możliwość realizacji takiego zamówienia albo poinformuję o braku dostępności Towarów, na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.

 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się do Sklepu Internetowego albo skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

 5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na stronie Sklepu Internetowego przycisk „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”.

 6. O łącznej cenie wraz z podatkami, Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, zgodnie z ust. 8 poniżej.

 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania zamówienia, przekaże Klientowi w drodze telefonicznej lub mailowej, informację o dostępności zamówionych Towarów, przy czym informacja o braku ich dostępności będzie równoznaczna z nieprzyjęciem zamówienia i nie zawarciem umowy. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności zamówionych przez Klienta Towarów, Sprzedawca najpóźniej w terminie 2 dni od daty przekazania informacji o ich dostępności Towarów potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia. Zgodnie z ust. 7 potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu ofert. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

 9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona w terminie wskazanym w ust. 8, potwierdzenia dostępności zamówionych Towarów, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta. Uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 8 ust 8 i 10 niniejszego regulaminu.

 10. Klient jest uprawniony do zrezygnowania z Zamówienia wyłącznie do czasu potwierdzenia wiadomością e-mail wysłaną Klientowi Zamówienia przez Sprzedawcę. Uprawnienie to nie uchybia prawa Klientowi będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 11. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§5.
Sposoby płatności za zamówienie.

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zamówienia:

przelewem bankowym, korzystając z serwisu przelewy24, za pobraniem przy odbiorze gotówką lub kartą.

 1. W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za kupiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w ust 3 Regulaminu, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie 30 dni na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

 

§6.
Koszt, sposoby i termin dostawy.

 1. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę.

 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna.

 4. Na terytorium Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony, zgodnie z wyborem Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 5. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Sprzedawca wraz z zamówionym Towarem przekazuje Klientowi rachunek lub fakturę VAT (stosownie do dokonanego przez Klienta wyboru). Pod pojęciem termin dostawy rozumie się termin wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.

 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru z magazynu Sprzedawcy. Odbioru można dokonać w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 90A w godzinach 8.30-16.30, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 


§7.
Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi.

 1. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona:

 1. na piśmie na adres Miwi Urmet Sp. z o.o., 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A, z dopiskiem „Reklamacja”,

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miwi@miwiurmet.pl.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od Sprzedawcy, z uwzględnieniem ust 5.

 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może składać w dowolnej formie. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.

 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klientów powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 7. Odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona

 

§8.
Prawo odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych w ust 7.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Miwi Urmet Sp. z o.o., 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A lub na adres e-mail: miwi@miwiurmet.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Klienta.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, potwierdzając realizację Zamówienia, oferta przestaje wiązać.

 3. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce Towaru, którego odstąpienie dotyczy. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami ust. 9 regulaminu.

 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do chwili otrzymania towaru z powrotem od Konsumenta, zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część) i nieużywany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), tj.

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Klientów będących Przedsiębiorcami.

 

§9.
Pozasądowe rozpatrywanie sporów.

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz.1823). Wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl

 3. Klient będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§11.
Spory.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§12.
Prawa Autorskie.

 1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu Internetowego, tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów, oprogramowanie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy, bądź współpracujących z nim podmiotów i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).

 2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części przywołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

§ 13.
Przerwy Techniczne.

 1. Sprzedawca zastrzega, że w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego mogą występować krótkotrwałe przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania Sklepu Internetowego.

 2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich trwania umieszczone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§14.
Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polski.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Sprzedawca szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Klienta. Zasady zachowania prywatności Klienta oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287),
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
  c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;

  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresowa elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

  7. przeciwdziałanie nadużyciom;

  8. poprawa obsługi Klientów;

  9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 6. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

 7. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 6 powyżej.

 8. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą. W konsekwencji, do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

 

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

Miwi-Urmet sp. z o.o.

ul. Pojezierska 90A

91-341 Łódź

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: ................

Numer zamówienia: ....................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................

Adres konsumenta:.....................................................................................................................
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr .........................................................

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis

ico-instalator.png

Jesteś instalatorem?

Zarejestruj się i uzyskaj
dostęp do naszej strefy
zamkniętej!

 • dostęp do specjalistycznych artykułów i wideo
 • instrukcje i inne materiały dotyczące produktów
 • formularz do składania zapytań ofertowych
 • newsletter z informacjami o promocjach i nowościach
Zarejestruj się Zobacz szczegóły