POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU MIWI-URMET

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem [www.miwiurmet.pl] zwanego dalej „Sklepem” oraz strony www. Sposoby te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawą o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności zwroty oznaczają:

 • "Dane Osobowe" - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym w szczególności dokonująca zakupów. W przypadku Konsumentów Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności, prawnych.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 • Sprzedawca lub Administrator – Miwi-Urmet sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Pojezierskiej 90A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000131666, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7260000288, kapitał zakładowy: 6 650 000,00 zł, opłacony w całości.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub usług w postaci uczestnictwa w szkoleniu, zawierana przez Kupującego ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Towary – Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

SPIS TREŚCI

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

VIII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Miwi-Urmet sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Pojezierskiej 90A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000131666, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7260000288, kapitał zakładowy: 6 650 000,00 zł, opłacony w całości, prowadząca sklep internetowy umożliwiający sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Miwi-Urmet”.

2. Miwi-Urmet zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Miwi-Urmet dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

3. Przetwarzając Dane Osobowe, Miwi-Urmet zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W celu realizacji wymogów ustawowych Miwi-Urmet dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. W ramach przetwarzania Danych Osobowych przez Miwi-Urmet nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

5. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Miwi-Urmet stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.

2. Podmioty współpracujące z Miwi-Urmet dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie Miwi-Urmet.

3. Miwi-Urmet prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Miwi-Urmet wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu są wykorzystywane w celu zrealizowania następujących usług oferowanych przez Miwi-Urmet:

a) zawierania za pośrednictwem Sklepu i wykonywania Umów sprzedaży Towarów oraz usług w postaci uczestnictwa w oferowanych przez Miwi-Urmet szkoleniach, a także dokonywania rozliczeń finansowych wynikających z zawieranych Umów, w tym wypełniania ciążących na Miwi-Urmet obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych;

b) zakładania i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie,

c) prowadzenia komunikacji dotyczącej realizacji Umów;

d) rozwijania i monitorowania działalności biznesowej Miwi-Urmet, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk

2. Podstawami przetwarzania Danych Osobowych są:

a) niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO), co dotyczy zarówno Umów sprzedaży, jak również wykonania obowiązków Miwi-Urmet związanych z założeniem i utrzymywaniem Konta Klienta;

b) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Miwi-Urmet (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zakresie dotyczącym dokumentowania transakcji oraz archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowej; c) prawnie uzasadniony interes Miwi-Urmet (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci analizowania danych wskazujących na kierunek rozwoju prowadzonej działalności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów zewnętrznym podmiotom współpracującym z Miwi-Urmet, w tym w szczególności naszym współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas w realizacji zamówień, dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi archiwizacyjne, kurierom, agencjom marketingowym oraz platformom obsługi płatności internetowych.

2. Dostęp do Danych Osobowych, których administratorem jest Miwi-Urmet, posiadają jedynie osoby upoważnione przez Miwi-Urmet i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Miwi-Urmet ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

V. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym.

2. W przypadku Danych Osobowych podawanych w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz w celu założenia i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania tych Danych Osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.

3. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi Umowy.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Miwi-Urmet:

a) do czasu wykonania zawartej z Miwi-Urmet Umowy sprzedaży, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

b) przez czas utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, a także po jego usunięciu przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać z tego tytułu.

2. Po upływie wskazanych wyżej okresów przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresów przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do: ­

- żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o przetwarzaniu, obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych, informacje o odbiorcach, a także uzyskania kopii tych danych; ­

- sprostowania Danych Osobowych – Miwi-Urmet zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; ­

- usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

- ­ ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie takie uzasadnione jest w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; ­

- sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – przy czym wniesienie sprzeciwu jest uzasadnione wyłącznie w niektórych sytuacjach i nie zawsze Miwi-Urmet będzie mógł taki sprzeciw uwzględnić; ­

- wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; ­

- wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. KONTAKT Z MIWI-URMET

Kontakt z Miwi-Urmet jest możliwy poprzez adres e-mail: [miwi@miwiurmet.pl], tel.: [+48 42 616 21 00], a także pod adresem: Miwi-Urmet sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować z Miwi-Urmet.

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 7 sierpnia 2020 r.

ico-instalator.png

Jesteś instalatorem?

Zarejestruj się i uzyskaj
dostęp do naszej strefy
zamkniętej!

 • dostęp do specjalistycznych artykułów i wideo
 • instrukcje i inne materiały dotyczące produktów
 • formularz do składania zapytań ofertowych
 • newsletter z informacjami o promocjach i nowościach
Zarejestruj się Zobacz szczegóły